Skip to content
Bel 035 - 52 413 89

Privacyverklaring MTCHuizen

Algemeen

MTC Huizen hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en u informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

MTC Huizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Wij voldoen als volgt aan deze plicht:

 • Uw gegevens worden verzameld voor de volgende specifieke doeleinden:
  • fysiotherapeutische zorgverlening;
  • doelmatig beheer en beleid;
  • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting.
  • verzending van de nieuwsbrief om u te informeren d.m.v. nieuwsuitingen
  • administratieve doeleinden
  • communicatie over de behandeling
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen MTC Huizen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie hieronder)
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Bewaartermijn 
Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van ons softwaresysteem
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie t.b.v. de declaraties naar de zorgverzekeraar
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Ten behoeve van verstrekken van anonieme gegevens naar een landelijke database
 • Digitaal verstrekken van huiswerkoefeningen
 • Digitaal uitwisselen van rapportage met verwijzers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De medewerkers van MTC Huizen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor uitwisseling van uw persoonsgegevens (schriftelijk of digitaal) uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis, die is vastgelegd in uw zorgdossier.

Uw dossier wordt door uw oude fysiotherapeut per aangetekende post (uiterlijk binnen een maand na het verzoek) overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MTC Huizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

MTC Huizen heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), Marjolein Grolle. Zij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.
Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemene zin, vragen heeft, kunt u contact met haar opnemen via info@mtchuizen.com of bellen naar 035-5241389.

Onze contactgegevens zijn:
MTC Huizen
Arie de Waalstraat 2A
1272 CB Huizen
035 5241389
Website: robertv92.sg-host.com
Email: info@mtchuizen.com